Regulacje prawne

Regulamin

Regulamin serwisu internetowego

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

nbcfindyourself.com

§1. Postanowienia ogólne
 1. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Serwis internetowy jest dostępny pod adresem nbcfindyourself.com.
 3. Z Usługodawcą można skontaktować się:
  1. pocztą: Beata Niewinska, Nbcfindyourself Van Laerstraat 17, Venlo 5921JG,
   NIP: NL004650789B24
  2. mailem: nbcfindyourselelf@gmail.com,
  3. telefonicznie: 0031 683943051,
  4. za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 4. Usługodawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej Serwisu oraz może udostępniać go w Koncie Użytkownika lub zamieszczać w załączeniu do wiadomości e-mail, zawierających oświadczenia o przyjęciu ofert Użytkowników. Użytkownicy mogą w dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.
 5. Podane na stronie internetowej Serwisu informacje nie stanowią oferty Usługodawcy w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny, a jedynie zaproszenie Użytkowników do składania ofert zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 ustawy Kodeks cywilny.
 6. W celu korzystania z Serwisu, konieczne jest dysponowanie przez Użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet, poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej bądź poprzedniej: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari lub Opera, z włączoną obsługą JavaScript, a także aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.
§2. Rejestracja konta
 1. Rejestracja Konta Użytkownika umożliwia dostęp do Usług odpłatnych, świadczonych za pośrednictwem Serwisu.
 2. Umowa o świadczenie Usługi prowadzenia Konta Użytkownika zostaje zawarta na czas nieoznaczony w chwili potwierdzenia przez Usługodawcę rejestracji Konta Użytkownika.
 3. Przedmiotem niniejszej Usługi prowadzenia Konta Użytkownika jest udostępnienie panelu Konta Użytkownika, umożliwiającego m. in. zarządzanie danymi Użytkownika i zamówieniami.
 4. Aby utworzyć Konto Użytkownika, należy dokonać dobrowolnej i bezpłatnej rejestracji. Następuje ona poprzez wypełnienie i wysłanie do Usługodawcy formularza rejestracyjnego, który jest udostępniony w obszarze strony internetowej Serwisu.
 5. Warunkiem prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego jest uzupełnienie jego wszystkich obowiązkowych oraz ewentualnie opcjonalnych pól, przy użyciu prawdziwych, kompletnych i dotyczących Użytkownika danych lub informacji.
 6. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola Użytkownik powinien oświadczyć, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 7. Wysłanie formularza rejestracyjnego do Usługodawcy następuje przy użyciu funkcjonalności Serwisu i za jego pośrednictwem.
 8. Korzystanie z Konta Użytkownika jest możliwe po jego utworzeniu, a następnie zalogowaniu przy użyciu właściwego loginu i hasła.
 9. Zabronione jest udostępnianie danych dostępowych do Konta Użytkownika osobom trzecim oraz zakładanie kilku Kont Użytkownika przez jednego Użytkownika.
 10. Wypowiedzenie przez Użytkownika umowy o świadczenie Usługi prowadzenia Konta Użytkownika może zostać dokonane bez podania przyczyny i w dowolnym czasie, przy użyciu jego funkcjonalności lub poprzez wysłanie oświadczenia Użytkownika w tym przedmiocie do Usługodawcy, np. poprzez wiadomość e-mail lub list.
 11. Wypowiedzenie przez Usługodawcę umowy o świadczenie Usługi prowadzenia Konta Użytkownika może zostać dokonane bez podania przyczyny i w dowolnym czasie, z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni, a także z zachowaniem praw nabytych przez Użytkownika przed rozwiązaniem umowy.
§3. Podstawowe funkcjonalności serwisu
 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu przeglądanie informacji zamieszczonych w Serwisie. Zakończenie korzystania z Usługi następuje z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.
 2. Usługodawca udostępnia Użytkownikom następujące podstawowe funkcjonalności Serwisu:
  1. udostępnienie formularza kontaktowego,
  2. udostępnienie wyszukiwarki,
  3. wprowadzenie opinii,
  4. dodanie Produktu do listy ulubionych,
  5. udostępnienie oferty reklamowej Produktu w mediach społecznościowych.
 3. Aby skorzystać z funkcjonalności formularza kontaktowego, należy uzupełnić jego obligatoryjne pola, wprowadzić żądaną treść, a następnie nadać wiadomość do Usługodawcy. Usługodawca udzieli odpowiedzi niezwłocznie, przy użyciu funkcjonalności Serwisu, telefonicznie albo drogą elektroniczną, poprzez wysłanie wiadomości e-mail.
 4. Aby wyszukać Produkt w Serwisie, należy wprowadzić w obszarze wyszukiwarki Serwisu żądaną treść, a następnie ją zatwierdzić. Funkcjonalność umożliwia przeszukiwanie zasobów Serwisu przy użyciu słów kluczowych wprowadzonych przez Użytkownika. Dodatkowo, funkcjonalność może umożliwiać przeprowadzenie wyszukiwania zaawansowanego w zakresie wybranych kryteriów.
 5. Aby wprowadzić opinię o Produkcie, należy skorzystać z formularza opinii, poprzez uzupełnienie jego obligatoryjnych pól oraz wprowadzenie deklarowanej oceny lub treści. Funkcjonalność może umożliwiać wystawienie oceny w oznaczonej skali. Usługodawca może wymagać, aby zamieszczenie komentarza dotyczącego Usługi dostępnej w ofercie Usługodawcy zostało poprzedzone zaznaczeniem przez Użytkownika oświadczenia, że nabył on lub używał Produktu będącego przedmiotem opinii lub komentarza.
 6. Aby skorzystać z funkcjonalności dodania Produktu do listy ulubionych, należy po uprzednim zalogowaniu do Konta Użytkownika, dodać Produkt do listy życzeń. Przedmiot funkcjonalności stanowi czasowe zapisanie w pamięci Konta Użytkownika, strony internetowej zawierającej ofertę reklamową Produktu.
 7. Aby skorzystać z funkcjonalności udostępnienia oferty reklamowej Produktu w mediach społecznościowych, należy użyć przycisków przypisanych do tych mediów, opublikowanych w obszarze oferty reklamowej Produktu. W celu skorzystania z tej funkcjonalności, wymagane jest posiadanie konta użytkownika w wybranych mediach społecznościowych.
 8. Korzystanie z niektórych z wymienionych funkcjonalności może wymagać posiadania Konta Użytkownika i zalogowania do niego.
§4. Zamówienia
 1. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej Serwisu przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 2. Po skompletowaniu zamówienia, w obszarze Koszyka Użytkownika przechodzi do jego realizacji.
 3. Aby złożyć zamówienie, Użytkownik powinien podejmować kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Serwisu.
 4. W trakcie składania zamówienia, Użytkownik jest zobowiązany do:
  1. wprowadzenia danych oznaczonych jako wymagane,
  2. wyboru metody płatności i sposobu dostawy w oznaczonych przypadkach.
 5. Złożenie zamówienia poprzedza otrzymanie przez Użytkownika poprzez wyświetlenie w obszarze Koszyka, informacji o łącznej cenie za zamówienie wraz z podatkami oraz kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami dostawy i płatności.
 6. Złożenie zamówienia może nastąpić poprzez użycie właściwego przycisku w Koszyku i jest równoznaczne ze złożeniem Usługodawcy przez Użytkownika oferty zawarcia umowy sprzedaży Produktów lub świadczenia Usług ujętych w zamówieniu.
 7. Przed wysłaniem formularza zamówienia, poprzez zaznaczenie właściwego pola kontrolnego, Użytkownik powinien oświadczyć, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 8. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Usługodawcę następuje poprzez niezwłoczne przesłanie wiadomości e-mail i jest równoznaczne z przyjęciem przez Usługodawcę oferty złożonej przez Użytkownika.
 9. Zawierając umowę, Usługodawca zobowiązuje się do dostarczenia Użytkownikowi Produktów bez wad.
§5. Warunki świadczenia usług w zakresie Produktów zwykłych
 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników Usługę Sprzedaży Produktów na odległość.
 2. Przedmiot umowy Sprzedaży obejmuje zobowiązanie Usługodawcy do przeniesienia na Użytkownika własności Produktów i wydania ich, oraz zobowiązanie Klienta do odebrania Produktów i zapłaty Usługodawcy ceny Produktów.
 3. Produkty dostępne w Serwisie są każdorazowo przedstawione w bieżącym asortymencie na stronie Serwisu. Specyfika każdego Produktu, jego cechy charakterystyczne znajdują się w opisach Produktu w Serwisie.
 4. Zawierając umowę Sprzedaży, Usługodawca zobowiązuje się do dostarczenia Użytkownikowi Produktów bez wad.
§6. Warunki świadczenia usług w zakresie Produktów cyfrowych
 1. W przypadku Produktów cyfrowych, Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników odpłatną Usługę, której przedmiot stanowi udostępnienie infrastruktury i utworów, umożliwiających:
  1. odtwarzanie oznaczonych plików cyfrowych,
  2. odtwarzanie oznaczonych cyfrowych plików wideo,
  3. udział w bezpośredniej transmisji wideo.

Usługodawca udostępnia szczegółowe informacje w tym zakresie w obszarze karty Produktu.

 1. Dostęp do Produktów cyfrowych może być wykupywany jednostkowo albo w pakietach, na czas oznaczony – subskrypcyjnie, zgodnie z informacjami opublikowanymi w Serwisie.
 2. Przedmiot uprawnień Użytkownika w zakresie Produktów będących plikami cyfrowymi, stanowi udzielenie przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika odpłatnej licencji w zakresie ustanowionym w opisie Produktu, a w przypadku jego braku, zgodnie z warunkami licencyjnymi ustanowionymi w Regulaminie.
 3. W przypadkach określonych w opisie Produktu, Przedmiot umowy Sprzedaży Produktów będących plikami cyfrowymi obejmuje zobowiązanie Usługodawcy do udostępnienia plików w sposób umożliwiający pobranie na odległość, w celu ich wykorzystania zgodnie z warunkami określonymi w następnym punkcie oraz zobowiązanie Użytkownika do zapłaty Usługodawcy ceny Produktów.
 4. Przedmiot uprawnień Użytkownika w zakresie Produktów będących plikami cyfrowymi, stanowi udzielenie przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika odpłatnej licencji w zakresie własnego użytku osobistego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i w celu umożliwienia korzystania z tych Produktów, z zachowaniem niniejszych warunków:
  1. Produkt będący plikiem cyfrowym stanowi utwór w rozumieniu przepisów prawa autorskiego.
  2. Usługodawca nie przenosi na Użytkownika praw autorskich majątkowych do Produktu, ani uprawnienia do przyznawania zezwoleń w przedmiocie rozporządzania prawami autorskimi majątkowymi do tego Produktu i korzystania z nich, a także na wykonywanie innych praw zależnych, niezastrzeżonych w warunkach licencyjnych.
  3. Prawo do używania Produktu, obowiązuje na następujących polach eksploatacji: zapisanie i odtworzenie w pamięci urządzenia umożliwiającego jego odtwarzanie oraz dostęp i wyświetlenie za pośrednictwem tego urządzenia, w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
  4. Użytkownik nie może: wypożyczać, dzierżawić ani odsprzedawać Produktów będących plikami cyfrowymi, ani żadnej ich części, jak również tworzyć utworów pochodnych na ich podstawie, wykonywać zmian tych Produktów, usuwać informacji o prawach własności lub prawach autorskich, które mogą pojawić się w obszarze Produktów.
  5. Licencja jest nieograniczona w czasie, nieograniczona terytorialnie i niewyłączna, a obowiązuje w stosunku do całości Produktu niebędącego plikiem cyfrowym. Usługodawca zachowuje wyłączne prawa do decydowania o zachowaniu integralności tego utworu.
 5. Wydanie lub udostępnienie Produktów będących plikami cyfrowymi następuje w sposób i w czasie podanym w opisie Produktu.
 6. Wydanie Produktów następuje nie wcześniej, niż po uiszczeniu zapłaty przez Użytkownika.
 7. W celu skorzystania z Produktu cyfrowego, wymaga się posiadania zarejestrowanego Konta Użytkownika i zalogowania, a także dysponowania urządzeniami technicznymi lub oprogramowaniem, o których stanowią informacje na stronie internetowej Serwisu.
§7. Płatności
 1. Wartość płatności jest ustalana na podstawie cennika znajdującego się na stronie internetowej Usługodawcy w chwili składania zamówienia.
 2. Ceny podane na stronie internetowej Serwisu są cenami brutto podanymi w polskich złotych i zawierają wartość należnych podatków.
 3. Łączna cena zamówienia, widoczna w obszarze Koszyka przed złożeniem zamówienia obejmuje cenę za zamówione Produkty wraz z należnościami podatkowymi oraz wszelkimi kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami dostawy i transakcji.
 4. Usługodawca umożliwia następujące metody płatności z tytułu świadczonych Usług:
  1. przelewem bankowym na rachunek bankowy Usługodawcy,
  2. przelewem elektronicznym na rachunek bankowy Usługodawcy, za pośrednictwem zewnętrznego operatora płatności,
  3. kartą płatniczą za pośrednictwem zewnętrznego operatora płatności.
 5. Usługodawca korzysta z usług zewnętrznego operatora płatności:
  1. systemu płatności Przelewy24, obsługiwanego przez PayPro SA z siedzibą w Poznaniu (60-198) przy ul. Pastelowej 8, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000347935, NIP: 7792369887 oraz REGON: 301345068,
  2. systemu płatności PayPal, obsługiwanego przez PayPal S.à r.l. et Cie, S.C.A. z siedzibą w Luxemburgu.
 6. Użytkownik jest zobowiązany do uiszczenia płatności:
  1. w terminie 7 dni – w przypadku wyboru metody płatności przelewem bankowym,
  2. w chwili złożenia zamówienia – w przypadku wyboru metody płatności obsługiwanej przy użyciu zewnętrznego systemu płatności.
 7. Zwrot płatności przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty powstania przyczyny, w przypadku:
  1. odstąpienia od umowy przez Konsumenta,
  2. uznania przez Usługodawcę roszczenia objętego zgłoszeniem reklamacyjnym w całości lub części, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.
 8. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Użytkownika w pierwotnej transakcji, chyba że wyrazi on zgodę na inne rozwiązanie, które nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.
 §8. Newsletter
 1. Usługodawca umożliwia dołączenie do listy subskrybentów newslettera zawierającego informacje handlowe, przesyłane pod adres poczty elektronicznej Użytkownika.
 2. Aby zamówić newsletter, należy użyć właściwego pola aktywacji newslettera w formularzu rejestracyjnym lub w innym formularzu udostępnionym przez Usługodawcę na stronie internetowej Serwisu.
 3. Warunkiem prawidłowego zamówienia newslettera jest podanie adresu e-mail Użytkownika. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu otrzymywania newslettera.
 4. Wypisanie się z listy subskrybentów newslettera może zostać dokonane bez podania przyczyny i w dowolnym czasie, przy użyciu funkcjonalności Serwisu lub linku dezaktywującego, znajdującego się w wiadomości newsletter, a także poprzez wysłanie oświadczenia Użytkownika w tym przedmiocie do Usługodawcy, np. w wiadomości e-mail lub liście.
§9. Reklamacja – niezgodność świadczonej usługi z umową
 1. Reklamacje mogą być składane z tytułu niezgodności świadczonej Usługi z umową, zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z postanowieniami art. 43b i następne ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Zgłoszenie reklamacji może zostać dokonane listem lub wiadomością e-mail pod adres pocztowy lub elektroniczny Usługodawcy. Można je wnieść przy użyciu formularza, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. W treści składanej reklamacji, zaleca się zamieszczenie:
  1. danych kontaktowych Konsumenta, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej,
  2. numeru rachunku bankowego Konsumenta, który posłuży zwrotowi środków pieniężnych, w przypadku zaistnienia takiej okoliczności,
  3. opisu problemu oraz danych identyfikacyjnych Konsumenta.
 4. Usługodawca rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.
 5. Usługodawca poinformuje Konsumenta o sposobie rozstrzygnięcia otrzymanej reklamacji drogą elektroniczną lub listem zwykłym, w zależności od woli Konsumenta lub zastosowanej przez niego metody wniesienia reklamacji.
 6. Zwrot środków pieniężnych w związku z reklamacją nastąpi przy użyciu metody przelewu na rachunek bankowy albo przekazem pocztowym, zgodnie z wolą Konsumenta.
§10. Pozasądowe rozpatrywanie reklamacji i dochodzenie roszczeń
 1. Konsument posiada możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej, którego adres z uwagi na właściwość można ustalić za pomocą strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prowadzonej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596,
  2. złożenie wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, którego adres z uwagi na właściwość można ustalić za pomocą strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prowadzonej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595,
  3. skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
  4. złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem URL http://ec.europa.eu/consumers/odr/, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE.
 2. Szczegółowe informacje o procedurze pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych podmiotów wymienionych w pkt 1.
 3. Wykaz podmiotów i instytucji, które realizują zadania związane z pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich oraz szczegółowe informacje w tym przedmiocie, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dostępnej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl.
§11. Odstąpienie od umowy
 1. Użytkownik będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta może bez podawania przyczyny odstąpić w terminie 14 dni od umowy, w tym od umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem norm wskazanych w treści pouczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik do Regulaminu.
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje m. in. w odniesieniu do umowy sprzedaży:
  1. nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  2. treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. W pozostałych przypadkach można odstąpić od umowy, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu.
 4. Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Użytkownik odstąpił od umowy, ma on obowiązek zwrócić Produkt Usługodawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Usługodawcę. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Niniejszy przepis nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy Usługodawca zaproponował, że sam odbierze Produkt.
 5. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Użytkownik złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 §12. Przetwarzanie danych oraz plików cookies
 1. Informacje o warunkach przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies Serwisu.
 2. Informacje o stosowanych plikach cookies znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies Serwisu.
§13. Warunki licencyjne
 1. Usługodawca udziela na rzecz Użytkowników korzystających z Serwisu nieodpłatnej licencji w zakresie własnego użytku osobistego i w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, z zachowaniem niniejszych warunków.
 2. Powyższe nie odnosi się do Produktów cyfrowych.
 3. Nazwa Serwisu, projekt graficzny Serwisu, struktura Serwisu, Serwis, kod źródłowy lub skompilowany Serwisu, strony internetowe służące do obsługi Serwisu oraz wszelkie dokumenty opracowane przez Usługodawcę w związku z udostępnieniem Serwisu, włączając w to również powiązane utwory, w tym Regulamin oraz inne dokumenty lub wiadomości przesyłane w związku ze świadczeniem usług, stanowią utwory w rozumieniu przepisów prawa autorskiego. Usługodawca nie przenosi na Użytkownika praw autorskich majątkowych do Serwisu ani żadnych utworów stanowiących jego część, ani uprawnienia do przyznawania zezwoleń w przedmiocie rozporządzania prawami autorskimi majątkowymi do tych utworów lub Serwisu i korzystania z nich, a także na wykonywanie innych praw zależnych, niezastrzeżonych w warunkach licencyjnych.
 4. Prawo do używania Serwisu i powiązanych z nim utworów, obowiązuje na następujących polach eksploatacji: zapisanie i odtworzenie w pamięci urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym oraz dostęp i wyświetlenie za pośrednictwem urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
 5. Użytkownik nie może: wypożyczać, dzierżawić ani odsprzedawać utworów ani żadnej ich części, jak również tworzyć utworów pochodnych na ich podstawie, wykonywać zmian utworów, usuwać informacji o prawach własności lub prawach autorskich, które mogą pojawić się w obszarze utworów, wykorzystywać utworów w celach naruszających obowiązujące przepisy prawa powszechnego lub normy etyczne i moralne.
 6. Licencja jest nieograniczona w czasie, nieograniczona terytorialnie i niewyłączna, a obowiązuje w stosunku do całości Serwisu i powiązanych z nim utworów. Usługodawca zachowuje wyłączne prawa do decydowania o zachowaniu integralności Serwisu.
 7. Publikując w Serwisie dowolne treści a w szczególności: komentarze lub opinie, Użytkownik udziela na rzecz Usługodawcy nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie, nieograniczonej terytorialnie i niewyłącznej licencji w zakresie ich wykorzystania na następujących polach eksploatacji: publikacja w obszarze strony internetowej Serwisu, zapisanie i odtworzenie w pamięci urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym, dostęp i wyświetlenie za pośrednictwem urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym, z zachowaniem prawa do udzielania sublicencji o której stanowią punkty powyżej, w celu umożliwienia Użytkownikom korzystania z Serwisu.
 8. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż zabronione jest dostarczanie do Serwisu lub za jego pośrednictwem, treści:
  1. bezprawnych,
  2. mogących wprowadzić w błąd innych Użytkowników,
  3. naruszających dobra osobiste Użytkowników, Usługodawcy lub osób trzecich,
  4. powszechnie uznanych za obraźliwe, wulgarne lub naruszające dobre obyczaje, w szczególności: treści pornograficznych, treści propagujących używanie narkotyków lub nadmierne spożywanie alkoholu, treści nawołujących do rasizmu, ksenofobii lub szerzenia nienawiści.
 9. Usługodawca jest uprawniony do usunięcia lub moderacji treści, które naruszają postanowienia Regulaminu.
 §14. Obowiązywanie i zmiana regulaminu
 1. Regulamin wchodzi w życie w terminie 3 dni od daty jego opublikowania na stronie internetowej Serwisu.
 2. Zmiana Regulaminu może nastąpić z przyczyny zmiany przepisów prawa dotyczących przedmiotu świadczenia Usług, a także z powodu zmian technicznych lub organizacyjnych, dotyczących świadczeń realizowanych przez Usługodawcę.
 3. Zmiana Regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej treści na stronie internetowej Serwisu.
 4. Zmiana Regulaminu nie dotyczy umów świadczenia usług oraz sprzedaży zawartych przed datą jego zmiany.
 5. Publikacja informacji o zmianie Regulaminu następuje w obszarze strony internetowej Serwisu, w terminie 3 dni przed datą rozpoczęcia obowiązywania jego nowego brzmienia.
 6. Usługodawca wysyła drogą elektroniczną informację o zmianie Regulaminu, w przypadku związania stron umową zawartą na czas nieoznaczony.
§15. Postanowienia końcowe
 1. Znaczenie pojęć pisanych wielką literą jest zgodne z objaśnieniami zamieszczonymi w części opisującej definicje użyte w Regulaminie.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu oraz nienależyte świadczenie Usług, spowodowane siłą wyższą, w stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami,
  2. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu oraz nienależyte wykonywanie Usług na rzecz Użytkowników niebędących Konsumentami, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów, za pomocą których Usługodawca świadczy Usługi,
  3. korzyści utracone przez Użytkowników niebędących Konsumentami.
 3. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikem niebędącym Konsumentem lub Konsumentem niezamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okoliczności dopuszczania takiej możliwości przez przepisy jego prawa krajowego, za właściwy dla jego rozstrzygnięcia ustanawia się sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 4. W stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami lub do Konsumentów niezamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku, gdy przepisy ich prawa krajowego dopuszczają taką możliwość, jako prawo właściwe dla wykonania umowy zawartej z Usługodawcą oraz rozstrzygania sporów z nią związanych, stosuje się prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw Użytkownika będącego Konsumentem, wynikających z przepisów miejscowego prawa powszechnie obowiązującego. Konsument nie może się ich zrzec.
 6. W stosunku do umów zawartych z Usługodawcą, w przypadku niezgodności Regulaminu z przepisami prawa powszechnie obowiązującego w kraju Konsumenta, stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego w kraju Konsumenta.
 7. W przypadku, gdy postanowienia Regulaminu okażą się nieważne albo bezskuteczne, okoliczność ta nie narusza ważności i skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu. Zamiast nieważnych albo bezskutecznych postanowień obowiązywać będzie norma odpowiadająca temu, co strony ustaliły albo temu, co by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie w Regulaminie.
§16. Definicje użyte w regulaminie

Konto Użytkownika to panel umożliwiający zarządzanie zamówieniami Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, pod warunkiem rejestracji i logowania.
Konsument to Użytkownik, który jest osobą fizyczną i zawiera umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.
Koszyk to funkcjonalność Serwisu, umożliwiającą kompletowanie zamówień Produktów przez Użytkownika.
Przedsiębiorca na prawach konsumenta to Użytkownik będący przedsiębiorcą, dokonujący zamówienia Produktów związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie mających dla niego charakteru zawodowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Regulamin to niniejsze warunki umowne, których przedmiot stanowi świadczenie Usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, za pośrednictwem Serwisu.
Serwis to serwis, prowadzony przez Usługodawcę za pośrednictwem strony internetowej dostępnej w sieci Internet pod adresem URL: nbcfindyourself.com.
Produkt zwykły to rzecz zaprezentowana w obszarze Serwisu przez Usługodawcę w celu Sprzedaży.
Produkt cyfrowy to plik cyfrowy zaprezentowany w obszarze Serwisu przez Usługodawcę w celu Sprzedaży lub udzielenia licencji, zgodnie z informacjami zamieszczonymi w opisie Produktu.
Usługa to usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, na podstawie umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Serwisu. Zawarcie umowy następuje w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
Usługodawca to Beata Niewinska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Beata Niewinska Nbcfindyourself, z siedzibą w Venlo (5921JG) przy ul. Van Laerstraat 17, będąca usługodawcą, administratorem i właścicielem Serwisu. Z Usługodawcą można się skontaktować pod numerem telefonu: 0031 683943051  oraz przy użyciu adresu e-mail: nbcfindyourselelf@gmail.com.
Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, na której rzecz przepisy prawa powszechnie obowiązującego przyznają zdolność prawną, która zawiera z Usługodawcą umowę o świadczenie Usługi.


WYŁĄCZENIE PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 2. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Beata Niewinska, Nbcfindyourself Van Laerstraat 17, Venlo 5921JG | nbcfindyourselelf@gmail.com

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących ów(*)/ o świadczenie następującej usługi(*):

Sposób zwrotu uiszczonej płatności:

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):

Imię i nazwisko:

Adres:

Podpis:

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data:

(*) Niepotrzebne skreślić.


FORMULARZ REKLAMACYJNY

(formularz ten można wypełnić i odesłać w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji)

Adresat: Beata Niewinska, Nbcfindyourself Van Laerstraat 17, Venlo 5921JG

Imię i nazwisko lub nazwa Użytkownika:

Adres Użytkownika:

Nr telefonu Użytkownika:

Adres e-mail Użytkownika:

Numer zamówienia:

Jako dane kontaktowe, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej, wskazuję:

 • adres pocztowy:
 • adres e-mail:

Reklamacja dotyczy:

 • umowy sprzedaży z dnia __________ Produktu:
 • umowy o świadczenie innej usługi:
 • inne:

Data stwierdzenia przyczyny reklamacji:

Opis problemu:

Żądanie reklamacji:

 • nieodpłatna naprawa
 • wymiana towaru na nowy
 • obniżenie ceny towaru o kwotę _____
 • odstąpienie od umowy

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków:

Oświadczenie w przypadku działania jako przedsiębiorca na prawach konsumenta:

Oświadczam, że zawarta umowa sprzedaży była bezpośrednio związana z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, ale nie posiada ona dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Na dowód wymieniam poniżej PKD dla mojej działalności gospodarczej, opublikowane w CEIDG:

Nr PKD ____________________ Opis: ______________________

Nr PKD ____________________ Opis: ______________________

Nr PKD ____________________ Opis: ______________________

Nr PKD ____________________ Opis: ______________________

Data:

Podpis składającego:

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Zostań na dłużej

Zalety posiadania konta: